Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/2199/12.06.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους επτακοσίων πενήντα Ευρώ (750,00€) στην επιχείρηση ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, με έδρα Κωνσταντινουπόλεως & Σοφίας Νικολάου, στην Ορεστιάδα, με ΑΦΜ 105404533, Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, για παράβαση του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016», σε συνδυασμό με την περίπτωση β της παρ.6 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 86437/2017.