Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε Έβρου για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 29-5-2018

Αριθ. Πρωτ. οικ.2458


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, για την ετήσια συντήρηση διακοσίων εξήντα (260) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση, των υπηρεσιών της σε όλο το νομό.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 4-6-2018 και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, γραφείο 5 ο, Τηλέφωνο 25513-50442, fax 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι, αρχιτεχνίτες ψυκτικοί με πιστοποίηση κατηγορίας 2 ή εργοδηγοί ψυκτικοί με πιστοποίηση κατηγορίας 2.

-Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν:

-Αντίγραφο της σχετικής επαγγελματικής τους άδειας

-Φορολογική ενημερότητα (εκτός είσπραξης χρημάτων)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (το οποίο μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία μας με τη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων του οικονομικού φορέα)

Η οικονομική προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ανά τεμάχιο και για το σύνολο των κλιματιστικών, χωρίς Φ.Π.Α.

Επίσης να δοθεί τιμή, χωρίς Φ.Π.Α, ανά κιλό για το φρέον που θα απαιτηθεί.

Η συνολική καθαρή αξία (χωρίς Φ.Π.Α) της παροχής υπηρεσιών θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη.

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2018.

Η δαπάνη για την προμήθεια φρέον και ανταλλακτικών, προϋπολογισθείσας αξίας 1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.1329.0001 οικ. έτους 2018.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό (όπου υπάρχει πρόσβαση)

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα βάσει της προσφερόμενης τιμής του μειοδότη)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Η συντήρηση των κλιματιστικών θα συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης στην οποία ο μειοδότης θα αναγράψει το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών, την αρχική βεβαίωσή τους από την κάθε υπηρεσία και την παραλαβή του τιμολογίου από αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, η συγκρότηση της οποίας έγινε με την αριθμ. 5269/11-12-2017 (ΑΔΑ:6Γ917ΛΒ-Ο58) Απόφαση.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Στο μειοδότη, με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών, θα ανατεθεί η προμήθεια φρέον καθώς και των ανταλλακτικών, για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, οι οποίες θα διαπιστωθούν και θα καταγραφούν κατά τη διαδικασία του ετήσιου ελέγχου-συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε Έβρου, εφόσον ο ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις περί μη αποκλεισμού του άρθρου 80 του Ν. 4412/16.

Η παρούσα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου και θα σταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc


Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βασίλειος Τερζούδης