Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης καυστήρων λεβητών υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου σε όλο το νομό

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 17-9-2018

Αριθμ. πρωτ. οικ.3917


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση ετήσιων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης 22 καυστήρων-λεβητών-καπνοδόχων των υπηρεσιών της, σε όλο το νομό.(Ο αριθμός των καυστήρων-λεβητών καθώς επίσης και η ισχύς τους, ενδέχεται να παρουσιάσουν αποκλίσεις).

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Αριθμ. Πρωτ. Οικ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ.2654/Β/9-11-2011) Απόφαση του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού»), από τους έχοντες προς τούτο την κατάλληλη άδεια, αντίγραφο της οποίας θα υποβάλλουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά.

Μετά από κάθε συντήρηση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην αριθμ.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ.2654/Β9-11-2011) Απόφαση του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α και να το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία. Υποχρεούται επίσης να αναφέρει σε αυτό ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου, συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου.

Οι προσφορές να δοθούν σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, να είναι για το σύνολο των καυστήρων-λεβητών και όχι για μέρος αυτών, οι τιμές να είναι ανά τεμάχιο και να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Στις προσφερθείσες τιμές θα περιλαμβάνονται μικροεξαρτήματα που τυχόν θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών και την καλή λειτουργία των λεβητών-καυστήρων (αντικατάσταση ακροφυσίων, σε περίπτωση που είναι μικρά ή μεγάλα για τους λέβητες ή έχουν βλάβη, κ.λ.π).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε κλειστό φάκελο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24-9-2018 στις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442,fax: 25513-50404,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2018.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Ο μειοδότης, πριν την ανάθεση και αν το ύψος της δαπάνης το απαιτεί, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (το οποίο θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας , κατόπιν αιτήσεώς του).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, και να σταλεί στο Επιμελητήριο Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc


Μ.Ε.Π

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βασίλειος Τερζούδης