Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Έβρου για τον περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 24/10/2018

Αριθμ. πρωτ. οικ.4529


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των πέντε (5) ανελκυστήρων, που βρίσκονται σε κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες της και συγκεκριμένα: δύο (2) στο κεντρικό της κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40, ένας (1) στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου επί της οδού Δήμητρας 19 και δύο (2) στο Νομαρχείο, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26, στην Αλεξανδρούπολη.

Η παροχή υπηρεσιών θα αφορά τα έτη: 2019 και 2020.

Η δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001.

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08 Απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών-Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς,Courier) με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», μέχρι την Τρίτη 30-10-2018 στις 13.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και να συνοδεύονται από οτιδήποτε παραστατικό αποδεικνύει ότι είναι αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων.

H προσφορά θα είναι και για τους πέντε (5) ανελκυστήρες και η τιμή να δοθεί ανά μονάδα, ανά έτος και να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α. Μεμονωμένες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υπηρεσιών.

Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της αύξησης ή μείωσης των ανελκυστήρων αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν και αν η προϋπολογισθείσα δαπάνη, σύμφωνα με την με ΑΔΑ:60ΤΨ7ΛΒ-ΙΒ5 δέσμευση πίστωσης, το επιτρέπει.

Κατά την ενταλματοποίηση των δαπανών, όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Έβρου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο πρόσκλησης doc


Μ.Ε.Π

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης