Αίτηση χορήγησης άδειας μοτοσικλέτας λόγω συμπλήρωσης διετίας

Εκτύπωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

• Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

• Να έχει συμπληρώσει δύο χρόνια στην κατηγορία Α σταδιακής πρόσβασης

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης

4. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση

5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικό 3: Αν δεν ισχύει η προς αντικατάσταση άδεια οδήγησης πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά:

α) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου, συμβεβλημένων με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (απαιτούνται δύο παράβολα των 45 €, υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

β) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

• Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

• Αν η ισχύς της προς αντικατάσταση άδειας οδήγησης έχει λήξει πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.


ΚΟΣΤΟΣ

0 - 108 € (+ 30€ για την εκτύπωση)