Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για γεωτρήσεις κατασκευασμένες πριν το 2005

Εκτύπωση

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

(Απόφαση οικ. 150559, ΦΕΚΒ 1440 /16-06-2011)

Λήξη προθεσμίας : 16/06/2012

1. Αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής από ΔΕΗ (Λογαριασμός σφραγισμένος) ή την άδεια χρήσης νερού (ας έχει λήξει) ή βεβαίωση από δημόσια Αρχή (ΥΕΒ)

2. Αίτηση-Δήλωση

3. Τοπογραφικό διάγραμμα (χάρτης διανομής)

4. Τίτλοι ιδιοκτησίας

5. Χημική Ανάλυση:

α. για αρδευτικές γεωτρήσεις : pH, Αγωγιμότητα (μSiemens/cm), Σκληρότητα(o F), Χλωριούχα (Cl- ), Nιτρικά (NO3-)

β. για υδρευτικές γεωτρήσεις : τα παραπάνω συν μικροβιολογική ανάλυση)

6. Τομή Γεώτρησης(Αν δεν υπάρχει, Υπεύθυνη δήλωση με τα τεχνικά στοιχεία της γεώτρησης)

7. Περιβαλλοντική έκθεση