Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για γεωτρήσεις μετά τις 13/01/2012

Εκτύπωση

(Απόφαση 43504 ΦΕΚ 1784Β/20/12/2005 και Απόφαση 1598 ΦΕΚ 21Β/13/01/2012)

 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

1. Αίτηση-Δήλωση

2. Τεχνική έκθεση για απαλλαγή ή ΠΠΔ

3. Τίτλος ιδιοκτησίας

4. Τοπογραφικό διάγραμμα (χάρτης διανομής)

 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1. Αίτηση-Δήλωση

2. Τομή Γεώτρησης(Αν δεν υπάρχει, Υπεύθυνη δήλωση με τα τεχνικά στοιχεία της γεώτρησης)

3. Χημική Ανάλυση:

4. α. για αρδευτικές γεωτρήσεις : pH, Αγωγιμότητα (μSiemens/cm), Σκληρότητα(o F), Χλωριούχα (Cl- ), Nιτρικά (NO3-)

β. για υδρευτικές γεωτρήσεις : τα παραπάνω συν μικροβιολογική ανάλυση)

5. Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων