Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΥΘΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 195.000,00 €

Αρ. Πρωτ.: Η-4043

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 482/2018 απόφασή της,

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α5 ΠΥΘΙΟΥ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 71792), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 195.000,00 € και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 114.808,67 €, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 20.665,56 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 20.321,13 €, Αναθεώρηση 1.462,70 € και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 37.741,94 €.

4. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 44.602,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 111.192,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από:

α. Την προκήρυξη, μέσω ΚΗΜΔΗΣ.

β. Την διακήρυξη, μέσω ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ (Α1-Α5) pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Α1-Α5) pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α1-Α5) pdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Α1-Α5) pdf

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Α1-Α5) pdf

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Α1-Α5) pdf

 

Αλεξανδρούπολη 22/5/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ