Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτυού Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 15 / 5 / 2018

Αρ. Πρωτ.: Η-3812


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 446/2018 απόφασή της,

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ" του έργου: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)" με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 72666), καθώς και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 178.287,02€, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.091,66€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.556,80€, Αναθεώρηση 0,00€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 58.064,52€.

4. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 207.213,62€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα), ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 974,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) και ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ με προϋπολογισμό 2.190,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από την προκήρυξη και την διακήρυξη του έργου μέσω του ΚΗΜΔΗΣ.

 

Περίληψη Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων με ΤΕΥΔ pdf

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Προυπολογισμός Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού pdf

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Τεχνική Περιγραφή Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

Τιμολόγιο Συντήρηση Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων pdf

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / /2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ