Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καυσόξυλων για τα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης, Άνθειας και Σοφικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 01-10-2018

Αριθμ. Πρωτ.H-8108


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για την προμήθεια καυσόξυλων στα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης - Άνθειας και Σοφικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά χύδην κυβικό μέτρο ( X.K.M.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς).

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 08-10-2018 στις 14.30 π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Ι.Δραγούμη 1,ΤΚ 68132 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-55837, 838 fax: 25513-55835,

-Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 3.000 με Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων της Π.Α.Μ.-Θ. ειδικού φορέα Κ.Α.Ε. 4072.1512.0001 του οικ. έτους 2018.

-Oι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει

άμεσα στην υπόψη προμήθεια.

-Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στα εργοτάξια Αλεξανδρούπολης - Άνθειας και Σοφικό της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου στις ποσότητες και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας.

-Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων

αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

-Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν σε πιθανή επόμενη προμήθεια και θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών.

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου).

-Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..

-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία μας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Α'β