Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2018» (CPV-44811000-8) και (CPV-34922110-0)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Δραγούμη 1

Ταχ. Κωδ. : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες : Λυμπερίδου Ε.

Τηλέφωνο : 25523-51532

FAX : 25523-51531

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη: 05 / 10 / 2018

Αριθμ. πρωτ: Η-8286


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2018» (CPV-44811000-8) και (CPV-34922110-0) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.214,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

3) Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν¬σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι¬στικό και άλλες διατάξεις.

4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

5) Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

6) Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»

7) Tις διατάξεις του N.4070/2012 (ΦΕΚ 82/A/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

8) Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

9) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

10) Του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

11) Την αριθ. 1323/06-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

12) Την με αριθμό 918/20-09-2018 (Πρακτικό 42/2018)(ΑΔΑ:Ω3Η77ΛΒ-27Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έγκριση των όρων διενέργειας διαγωνισμού και της συγκρότησης επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, β) παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης και γ) ενστάσεων και προσφυγών.

13) Την με αριθμό 125140 / 1903 / 23-08-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για συμπλήρωση ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031 του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο.Δ. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 74.214,00 € για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου (ΑΔΑ: 6Ν9Τ7ΛΒ-ΓΦΟ).

14) Κάθε άλλη εν γένει ισχύουσα νομοθετική διάταξη που αφορά, εξειδικεύει και ρυθμίζει τα ανωτέρω.

15) Την ανάγκη προμήθειας Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π. Ε. ΕΒΡΟΥ έτους 2018.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (74.214,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Ο.Δ. Π.Ε. Έβρου έτους 2018» (CPV-44811000-8) και (CPV-34922110-0) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης pdf

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Δημήτριος Πέτροβιτς