Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 05-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ : Η - 9247


Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου.

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών καθώς και για εργασίες επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4049 και ΚΗΙ 4047.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εγκαίρως (πρωτοκολλημένο) και σε σφραγισμένο φάκελο, το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και την υπεύθυνη δήλωση, στη Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου (ταχυδρομική διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη).

Οποιαδήποτε πληροφορία θα παρέχεται στα τηλέφωνα που αναγράφονται.

Οι προσφορές δεν θα είναι δεσμευτικές για την Π. Ε. Έβρου και ούτε θα υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια.

Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Οι προσφορές, εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το καθαρό ποσό των 2500 € (χωρίς Φ. Π. Α.), θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτων, 2) ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και Ν. Π. Δ. Δ. και 3) από ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί για 5 ημερολογιακές ημέρες στις ιστοσελίδες της Π. Α. Μ. – Θ. και της Π. Ε. Έβρου, προς δημόσια ενημέρωση.

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 09-11-2018 στις 14.30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 1, Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 2551355837, 2551355838, fax: 2551355835).

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf

 

Η προϊσταμένη της Δ. Τ. Ε.

Χριστίνα Μαυράκη