Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ ΕΩΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2018»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Αλεξανδρούπολη 07 / 11 / 2018

Αρ. Πρωτ.: Η - 9315


ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΘΙΟΥ ΕΩΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2018»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 2014ΣΕ57200002 ΤΗΣ ΣΑΕ 572

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟ (2γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/16 (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 78061)

Η Οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

2. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ

3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΥΘΙΟΥ ΕΩΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ 2018»

Εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της παρούσας.

Διαβάστε την πρόσκλησηpdf

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσηςpdf