Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών (cpv: 34913000-0 )/ παροχή υπηρεσιών - εργασιών επισκευής (cpv:50530000-9) για τα Μ.Ε. 123158 ΙΧ και Μ.Ε. 119028 Ι.Χ.

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη 08/11/2018

Αριθ. Πρωτ.: Η-9393


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (CPV: 34913000-0 ) /

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (CPV:50530000-9)

ΓΙΑ ΤΑ Μ.Ε. 123158 ΙΧ ΚΑΙ Μ.Ε. 119028 Ι.Χ.

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια ανταλλακτικών –

παροχή υπηρεσιών (εργασιών επισκευής) για τα

Μ.Ε. 123158 ΙΧ ΚΑΙ Μ.Ε. 119028 Ι.Χ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, κ.λ.π.) το αργότερο μέχρι την 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, ΤΚ 68131 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-55837, 25513-55838, fax: 25513-55835).Για πληροφορίες - διευκρινήσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2551022826 , 2551020459.

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση όλων των επιτόπιων συνθηκών μετά από αυτοψία τους, θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών και απαιτούμενων ανταλλακτικών. Ο προσφέρων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εκτίμηση της τεχνικής βλάβης και για την πλήρη αποκατάσταση της.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας & της παροχής υπηρεσίας και όχι για μέρος αυτής, επί ποινή απόρριψης.

Οι προσφορές θα ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους και δεν θα είναι δεσμευτικές για την Π.Α.Μ.Θ., ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω ανάθεση, για οποιονδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Για την ανάδειξη μειοδότη κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

2. Τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών και απαιτούμενων ανταλλακτικών.

3. Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επιμελητήριο. (Εμπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό).

5. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εμπορίας ανταλλακτικών Μηχανημάτων Έργων EN ISO 9001.

6. Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης εμπορίας ανταλλακτικών Μηχανημάτων Έργων EN ISO 14001.

7. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου).

8. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..

9. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα εξουσιοδοτείται η Υπηρεσία μας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του.

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

• Η παράδοση θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στα εργοτάξια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου Αλεξ/πολης –Άνθειας .

• Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Η-363/22-01-2018 (ΑΔΑ: 69Υ57ΛΒ-ΔΡΚ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνει από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ορθή εκπλήρωση όλων των παραπάνω από πλευράς αναδόχου.

Η εν λόγω δαπάνη, συνολικής αξίας 8.500,00 € θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τους παρακάτω Ειδικούς Φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :

-Κ.Α.Ε.4311.0861.0001 οικ. έτους 2018 και δέσμευση πίστωσης την 4745/06-11-2018 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: 7Ν2Σ7ΛΒ-ΝΡΝ) ποσού 5.500,00 €.

-Κ.Α.Ε.4311.1321.0001 οικ. έτους 2018 και δέσμευση πίστωσης την 4744/06-11-2018 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: Ω8ΟΓ7ΛΒ-4ΥΞ) ποσού 3.000,00 €.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η παρούσα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ και της Π.Ε Έβρου για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Α΄β