Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων (CPV50112100-4), της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου.

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ : Η - 9428


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων (CPV50112100-4), της Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου.

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για εργασίες επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων της με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 4046, ΚΗΙ 5627, ΚΗΙ 4047, ΚΗΙ 4021, ΚΗΙ 5628, ΚΗΙ 4048, ΚΗΙ 5635, ΚΥ 4934, ΚΗΗ 5260, ΚΗΗ 5261.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εγκαίρως (πρωτοκολλημένο) και σε σφραγισμένο φάκελο, το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και την υπεύθυνη δήλωση, στη Δ. Τ. Ε. της Π. Ε. Έβρου (ταχυδρομική διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη).

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οποιαδήποτε πληροφορία θα παρέχεται στα τηλέφωνα που αναγράφονται.

Οι προσφορές δεν θα είναι δεσμευτικές για την Π. Ε. Έβρου, θα ισχύουν έως το τέλος του έτους και η Υπηρεσία δε θα υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια, για οποιονδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση όλων των επιτόπιων συνθηκών μετά από αυτοψία τους, θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών. Ο μειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εκτίμηση της τεχνικής βλάβης και για την πλήρη αποκατάσταση της.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας και όχι για μέρος αυτής, επί ποινή απόρριψης.

Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. Η - 363/22-01-2018 (ΑΔΑ: 69Υ57ΛΒ-ΔΡΚ) Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου.

Οι προσφορές, εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το καθαρό ποσό των 2500 € (χωρίς Φ. Π. Α.), θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτων, 2) ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και Ν. Π. Δ. Δ. και 3) από ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί για 5 ημερολογιακές ημέρες στις ιστοσελίδες της Π. Α. Μ. – Θ. και της Π. Ε. Έβρου, προς δημόσια ενημέρωση.

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 15-11-2018 στις 14.30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 1, Τ. Κ. 68131 Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνα: 2551355837, 2551355838, fax: 2551355835).

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf


Η προϊσταμένη της Δ. Τ. Ε.

Χριστίνα Μαυράκη