Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Κ.Ε.181003000)»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ι. Δραγούμης 1

Ταχ. Κώδικας: 68100

Πληροφορίες: Ν. Παπατζελάκης

Τηλέφωνο: 2551355845

Fax: 2551355812

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 20/11/2018

Αριθ.Πρωτ. Η - 9775

ΑΔΑΜ:


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 1034/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Α/Α συστήματος 77355/2018), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (Κ.Ε. 181003000)» με ΚΑΕ 4071.9781.0011 έτους 2018, με προϋπολογισμό 204.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, ΓΕ και ΟΕ απολογιστικών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 50232000-0 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών). Ο κωδικός NUTS είναι EL511.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peevrou.eu.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 5 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551355812, 2551355813, 2551355800 και FΑΧ επικοινωνίας 2551355835, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Παπατζελάκης Νικόλαος, Πουλουτίδης Θεόφιλος, & Παπαδοπούλου Ελένη.

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00.

6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) στην Ελλάδα, και είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ

β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση δ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα ευρώ (3.291,00€) και ισχύ τουλάχιστον, έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17-7-2019.

9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδικού Φορέα Κ.Α.Ε. 4071.9781.0011 οικ. Έτους 2018, για δέσμευση πίστωσης σε βάρος του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (Κ.Ε.181003000)" σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με αρ.πρωτ. 4278/5-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΘ7ΛΒ-ΛΡΞ, ΑΔΑΜ:18REQ003798516/8-10-2018) για 204.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που είναι ο προϋπολογισμός του έργου.

11. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

Προκήρυξης Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Διακήρυξης Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Προϋπολογισμός Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Τεχνική Περιγραφή Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Τεχνικές Προδιαγραφές Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Τιμολόγιο Συντήρηση Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf

Υπεύθυνη Δήλωση ΤΕΥΔ Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων doc

Περίληψης Αποκατάσταση ΗΜ Εξοπλισμού Κόμβων pdf


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΜΘ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ