Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Περίληψη διακύρηξης του εργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΚΕ 181003000)”

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (26-11-2018)

Αλεξανδρούπολη 20/11/2018

Αρ. Πρωτ.: Η-9776

ΑΔΑ: ΩΖΓΩ7ΛΒ-6Τ6

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 1034/2018 απόφασή της,

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΚΕ 181003000)" με ΚΑΕ 4071.9781.0011 έτους 2018 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/α συστήματος 77355), καθώς και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 204.000,00€ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 121.235,17€, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.822,33€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.458,63€, Αναθεώρηση 0,00€ και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) 39.483,87€.

4. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 134.186,85€ (δαπάνη εργασιών και ΓΕ&ΕΟ), ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 3.395,45€ (δαπάνη εργασιών και ΓΕ & ΕΟ) και ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ με προϋπολογισμό 5.475,20€ (δαπάνη εργασιών και ΓΕ & ΕΟ).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από την προκήρυξη και την διακήρυξη του έργου μέσω του ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20 / 11 /2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ