Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αποκατάσταση στέψης και πρανών υπερβλητού αναχώματος Πόρου και αποκατάσταση φθορών αναχώματος Γεμιστής

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αρ. Πρωτ.: Η-10423/6-12-2018

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΓΕΜΙΣΤΗΣ"

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΦΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις)» Κωδ. Έργου : 2014ΣΕ57200002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 363.000,00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

σύμφωνα με την 1134/2018 απόφασή της,

διακηρύσσει

την με ανοικτή διαδικασία διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΓΕΜΙΣΤΗΣ", που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:

1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 78423) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr & www.peevrou.eu.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 363.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 215.176,00 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 38.731,68 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 38.086,15 €, Αναθεώρηση 748,11 €, και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% 70.258,06 €

4. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από:

α. Την προκήρυξη με ΑΔΑ ΩΞΘ57ΛΒ-ΓΤΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ΑΔΑΜ 18PROC004144851 (ΚΗΜΔΗΣ).

β. Την διακήρυξη με ΑΔΑ ΩΥΧΒ7ΛΒ-Σ54 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ΑΔΑΜ 18PROC004144926 (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Αλεξανδρούπολη 6/12/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ