Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Αλιεία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας χελιού
2 Αίτηση για την έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεταναστευτικών ειδών (τόνου, μακρύπτερου τόνου, ξιφία)
3 Αίτηση για την έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού σκάφους
4 Αίτηση για την έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης αλιευμάτων από το σκάφος (Ιδίας παραγωγής)
5 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας εκτός χωρικών υδάτων
6 Δικαιολογητικά για την έγκριση μετασκευής αλιευτικού σκάφους
7 Δικαιολογητικά για την έγκριση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους
8 Δικαιολογητικά για την έγκριση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους, σε κληρονόμους
9 Αίτηση για την έγκριση χορήγησης βεβαίωσης επαγγελματικότητας αλιέα
10 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε αλιευτική επιχείρηση

Σελίδα 1 από 2