Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Αλιεία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας σκάφους εσ/κων υδάτων
2 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας εσ/κων υδάτων
3 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης-ανανέωσης ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας εσ/κων υδάτων
4 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε αλιευτική επιχείρηση
5 Αίτηση για την έγκριση χορήγησης βεβαίωσης επαγγελματικότητας αλιέα
6 Δικαιολογητικά για την έγκριση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους, σε κληρονόμους
7 Δικαιολογητικά για την έγκριση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους
8 Αίτηση για την έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού σκάφους
9 Δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας χελιού