Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ.-Γεωργία

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Βεβαίωση καλής και υγιεινής διαβίωσης ζώων
2 Εξαίρεση από κατεδάφιση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
3 Βεβαίωση αγροτών άρθρο 2 Νόμος 2520/1997
4 Βεβαίωση καταλληλότητας αγροτεμαχίων για γεωργοκτηνοτροφική χρήση
5 Δικαιολογητικά για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό
6 Ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής
7 Επαύξηση ισχύος ηλεκτροδοτημένης αγροτικής εκμετάλλευσης
8 Αλλαγή τιμολογίου από λοιπών χρήσεων σε αγροτικό
9 Διαδοχή ηλεκτροδοτημένης αγροτικής εκμετάλλευσης
10 Απαλλαγή αγροτικών καταναλωτών από την ελάχιστη ετήσια χρέωση (πάγιο) για ηλεκτρικό ρεύμα

Σελίδα 1 από 5