Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Ανάπτυξης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Επαγγέλματος είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες , χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών και όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης ασκεί στην περιφερειακή ενότητα τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, Απασχόλησης και δια βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες κατά την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. Το τμήμα αυτό ασκεί και τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες που αφορούν την περιφερειακή ενότητα:

ΠΑΙΔΕΙΑ

α) Την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

β) Τη συγκρότηση σχολικών εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

γ) Την έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις

στ) Έλεγχος νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου και Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Συγκρότηση Επιτροπών Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΜΟΡΦΗ 
1  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Νομαρχιακή 
2  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Νομαρχιακή 
3  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΞΗΡΑΣ   Διδυμότειχο / Ορεστιάδα 
4   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ   Αλεξανδρούπολη 
5  ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ι.Κ.Α.   Αλεξανδρούπολη/ Σουφλί/ Διδυμότειχο / Ορεστιάδα 
6   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  Αλεξανδρούπολη/ Σαμοθράκη / Σουφλί/ Διδυμότειχο / Ορεστιάδα 

β) Την επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής,

γ) Χορήγηση άδειας εργασίας στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς

δ) Καθορισμός λειτουργίας πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων (διημερεύοντα, διανυκτερεύοντα)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

α) Τη λειτουργία πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

β) Τη μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και για λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και τον έλεγχο της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση και τα τμήματά της.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το Αποκεντρωμένο Τμήμα Εμπορίου Ορεστιάδας εξυπηρετεί τις ανάγκες Β. Έβρου και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς και τον έλεγχο της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.