Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εκθέσεις Αξιολόγησης

1 pdf Έντυπο Εισήγησης Α (Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων ή ενδιάμεσου επιπέδου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων)
2 pdf Έντυπο Α Έκθεση Αξιολόγησης (Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων ή ενδιάμεσου επιπέδου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων)
3 pdf Έντυπο Εισήγησης Β (Υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
4 pdf Έντυπο Β Έκθεση Αξιολόγησης (Υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
5 pdf Έντυπο Εισήγησης Γ (Κατηγορία ΥΕ)
6 pdf Έντυπο Γ Έκθεση Αξιολόγησης (Κατηγορία ΥΕ)
7 pdf Έντυπο Ε στοχοθεσία προϊσταμένων