Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Νομοθεσία

1 pdf Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών
2 pdf Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
3 pdf Ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ26Α' /9-2-2007
4 pdf Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων τους ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684
5 pdf Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192
6 pdf Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346