Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ανάγονται ιδίως:

1. Στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού, και τη σύνταξη του απολογισμού όσον αφορά την Περιφερειακή τους Ενότητα.

2. Στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.

3. Στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της κάθε περιφερειακής ενότητας

4. Στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού.

5. Στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας.

6. Στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών.

7. Στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας.

8. Στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.

9. Στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.

10. Στον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής δαπανών σε ότι αφορά στην Περιφερειακή τους Ενότητα.

11. Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

12. Στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.

13. Στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών της Περιφερειακής τους ενότητας.

14. Στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

H Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

β) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ) Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

δ) Τμήμα Προμηθειών κάθε ΠΕ

ε) Τμήμα Γραμματείας


Ειδικότερα:

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, είναι αρμόδιο ιδίως για:

1. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων , όσον αφορά δαπάνες των Υπηρεσιών της ΠΕ τους.

2. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

3. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ. Υ. Ε. Ε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος.

4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

5. Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

6. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση - τροποποίηση - παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας.

7. Σύνταξη απολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και προώθησης τους στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Έδρας.

8. Εκκαθάριση και εντολή δαπανών από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.

9. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και πάγιων προκαταβολών και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

10. Έλεγχο των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου.

11. Τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

12. Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

13. Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

14. Την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

15. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

16. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

17. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

18. Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ. Υ. Ε. Ε) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

19. Μελέτη και αξιοποίηση δυνατοτήτων δημιουργίας εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα.

20. Έλεγχο και βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

21. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

22. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

β) Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για την:

1. Πληρωμή και εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.

2. Είσπραξη όλων των εσόδων.

3. Τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.

4. Τήρηση φυσικού ταμείου.

5. Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

6. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

7. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

8. Ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

9. Καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα

10. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

11. Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12. Παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

13. Τήρηση προβλεπόμενων με το αντικείμενο του αρχείων και βιβλίων.

14. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

15. Επιμέλεια φορολογικών διαφορών.

16. Διαγραφή και επιστροφή εσόδων.

 

γ) Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, είναι αρμόδιο ιδίως για:

1. Την έκδοση ατομικών πράξεων για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.

2. Την εκκαθάριση μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

3. Την μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

4. Την τήρηση αρχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας.

6. Την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.

7. Την σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

8. Την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού, σε θέματα που επιφέρουν οικονομικά αποτελέσματα.

9. Τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

δ) Το Τμήμα Προμηθειών, είναι αρμόδιο για:

1. Τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός.

2. Την μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.

3. Την τήρηση Αποθήκης προμηθευόμενων υλικών.

4. Την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού.

 

ε) Το Τμήμα Γραμματείας, είναι αρμόδιο για:

1. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου, καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.

2. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας

3. Την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων η δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας, πολίτες,

4. Τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.