Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η ανάθεση της εκτέλεσης της αστικής επιβατικής συγκοινωνίας, η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, ο έλεγχος της τήρησης των όρων χορήγησής τους, η χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, των αδειών άσκησης Επαγγέλματος των Τεχνιτών, όπως επίσης των αδειών οδηγών, εκπαιδευτών και σχολών οδηγών, η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνιών και η χορήγηση σχετικών αδειών, καθώς και ο έλεγχος οχημάτων από το ΚΤΕΟ.

 

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Η Απογραφή και Ταξινόμηση των Επιβατικών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, καθώς και των Κρατικών Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., και η χορήγηση αδειών και πινακίδων σε κάθε κατηγορία αυτών των οχημάτων.

2. Η Απογραφή και Ταξινόμηση των Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης και των Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης, καθώς και των Κρατικών Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η χορήγηση αδειών και πινακίδων σε κάθε κατηγορία αυτών των οχημάτων.

3. Η Έκδοση των Αδειών Κυκλοφορίας όλων των παραπάνω Οχημάτων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (OΝ-LINE ) συνδεδεμένου με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ο προσδιορισμός για την είσπραξη του τέλους αδείας και μεταβίβασης όλων των οχημάτων Ι.Χ και Δημοσίας Χρήσης.

4. Η επικύρωση των συμφωνιών μεταβίβασης Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών ή Δικύκλων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, καθώς και μεταβιβάσεις αυτών.

5. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων κυκλοφορίας των οχημάτων και η μέριμνα για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων σε Φορτηγά και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης, αλλά και Δημοσίας και Κρατικά οχήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και η ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας αυτών.

6. Η τήρηση των ειδικών Αρχείων και Μητρώων για την κάθε Κατηγορία Οχημάτων

7. Η έκδοση των Αδειών Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας (Δ.Ο.Κ.) Επιβατικών, Φορτηγών και Μοτοσικλετών και η τήρηση σχετικού αρχείου και Μητρώου χορηγηθέντων αδειών.

8. Η Αρχειοθέτηση των Φακέλων Κυκλοφορίας Οχημάτων, αλλά και των λοιπών Αδειών που χορηγούνται από το Τμήμα .

9. Η Αφαίρεση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων, λόγω αλλαγής των κύριων χαρακτηριστικών αυτών.

10. Η Ρύθμιση θεμάτων εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας (σχεδιασμός και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων) και η Έγκριση Σύστασης Καταστατικών Επιχειρήσεων εκτέλεσης επιβατικών μεταφορών.

11. Η Ρύθμιση θεμάτων εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των Εμπορευματικών Μεταφορών και η έγκριση Καταστατικών σύστασης και λειτουργίας των Μεταφορικών Επιχειρήσεων Εμπορευματικών μεταφορών, κλπ. συναφή

12. Η Ρύθμιση θεμάτων επιβατικών μεταφορών με Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ), καθώς και ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου και της λειτουργίας των Ε.Δ.Χ., όπως αυτός του αριθμού των νέων Ε.Δ.Χ., του καθορισμού των χώρων στάθμευσης, των χώρων της κοινής λειτουργίας, κλπ. συναφή.

13. Η ανάθεση της εκτέλεσης της Αστικής Συγκοινωνίας, που εξυπηρετεί την περιοχή.

14. Η Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων και Επιβατών, ο Έλεγχος Εφαρμογής των όρων Άσκησης του Επαγγέλματος και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

15. Η Χορήγηση Κοινοτικών Αδειών στους οδικούς μεταφορείς που εκτελούν Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές.

16. Η Χορήγηση Αδειών Εκτέλεσης Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ε. ή τις Συμφωνίες με τις Τρίτες Χώρες, και η επιβολή των προβλεπόμενων Διοικητικών Κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων που καθορίζουν οι Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε. ή οι Συμφωνίες με τις Τρίτες Χώρες.

17. O έλεγχος αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών οχημάτων, καθώς και η χάραξη νέου αριθμού πλαισίου, κινητήρα, κλπ.

18. Η Χορήγηση Εγκρίσεων Τύπου εισαγόμενων οχημάτων και εγκρίσεων αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών οχημάτων και η Αρχειοθέτηση των Αποφάσεων Εγκρίσεων Τύπου

19. Η Χορήγηση Αδειών Έλξης Ελαφρών Ρυμουλκούμενων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και Φ.Ι.Χ. ή η θεώρηση υποβληθέντων Υ.Δ. έλξης και η τήρηση στατιστικών στοιχείων.

20. H χορήγηση αδειών Ψηφιακού Ταχογράφου

21. Η Τεχνική Επιθεώρηση των Οχημάτων και η Επεξεργασία των Τεχνικών στοιχείων αυτών με παράλληλη τήρηση στατιστικών στοιχείων γενομένων επιθεωρήσεων, ελέγχων, κλπ

22. Τα Θέματα των Επικοινωνιών (Άδειες Ραδιοσταθμών CB σταθερών και κινητών, Άδειες Ραδιοηλεκτρικών Εργαστηρίων, Πτυχία και Άδειες Ραδιοερασιτεχνών, Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγων – Ραδιοτεχνιτών), η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων (επιτροπή), τα θέματα των ειδικών ραδιοδικτύων, καθώς και η Αρχειοθέτηση των Φακέλων των παραπάνω Αδειών και των Τεχνιτών.

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

1. Ο Έλεγχος των δικαιολογητικών για την χορήγηση νέων Αδειών Οδήγησης Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών, όλων των Κατηγοριών, την Αναθεώρηση - Ανανέωση των Αδειών, καθώς και την Επέκταση αυτών, και οτιδήποτε σχετίζεται με τα παραπάνω, όπως αφαίρεση- ανάκληση αδειών, επαναχορήγηση αυτών, μετατροπή επαγγελματικών σε ερασιτεχνικές, μετατροπή ξένων αδειών οδήγησης σε αντίστοιχες Ελληνικές ,κλπ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΝ-LINE), συνδεδεμένου με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η Συγκρότηση των Επιτροπών και ο Προγραμματισμός για την Διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, καθώς και των Πρακτικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης

3. Η επιβολή ποινών και διοικητικών κυρώσεων για συναφή θέματα

4. Η Χορήγηση Αδειών Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων Άσκησης του Επαγγέλματος αυτού και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

5. Η Χορήγηση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Οδηγών, και Κέντρων Θεωρητικής Κατάρτισης Υποψηφίων Οδηγών, η διενέργεια ελέγχων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Διοικητική Υποστήριξη των σχετικών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

6. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για χορήγηση Ειδικής Άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων και η επιβολή των κυρώσεων.

7. Η Συγκρότηση, η Λειτουργία και η Διοικητική Υποστήριξη των Πειθαρχικών Συμβουλίων Ε.Δ.Χ. αυτ/των και των Κλιμακίων ελέγχου των ΕΔΧ αυτ/των

8. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) Επιβατών και Εμπορευμάτων.

9. Η οργάνωση και η διενέργεια των σχετικών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων και η χορήγηση των Πιστοποιητικών ADR, καθώς και των μεταβολών αυτών.

10. Η Χορήγηση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε), Σ.Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και των Σχολών Κατάρτισης για χορήγηση Π.Ε.Ι. και η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

11. Η Σύναψη συμβάσεων με συνεργαζόμενους ιατρούς της Α΄βαθμιας Εξέτασης

12. Η Διάθεση των βιβλίων για τις εξετάσεις, καθώς και λοιπού έντυπου υλικού.

13. Η Αρχειοθέτηση των Φακέλων των Αδειών Οδήγησης, των Αδειών Εκπαιδευτών και των Αδειών Σχολών, καθώς και Ειδικών Αδειών Ε.Δ.Χ., όπως και η τήρηση Μηχανογραφικού αρχείου-μητρώου οδηγών, Ε.Δ.Χ., ειδικών Κατηγοριών, κλπ. για τις ανάγκες των Π.Σ.Ε.Α., κλπ.

14. Θέματα διοικητικά και οικονομικά, που υπάγονται στις παραπάνω δραστηριότητες.

 

Γ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)

Αρμοδιότητες του Τμήματος ΚΤΕΟ που λειτουργεί σε χώρο εκτός της Διεύθυνσης είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι σε μη περιοδική βάση, καθώς και η τήρηση και η ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τα ελεγχόμενα από το ΚΤΕΟ οχήματα.

Οι αρμοδιότητες αυτές κατατάσσονται σε κατηγορίες, όπως παρακάτω:

 

Γ.1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Διενέργεια των Περιοδικών Τεχνικών Ελέγχων σε οδικά οχήματα κάθε κατηγορίας, σύμφωνα με τις κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

2. Τήρηση αρχείου με την σχετική νομοθεσία, αρχείο εγκριτικών/τεχνικών χαρακτηριστικών Οχημάτων καθώς και αρχείου αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων.

3. Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας στους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας.

4. Τήρηση του προγράμματος συντήρησης και των σχετικών αρχείων, καθώς και του προγράμματος διακρίβωσης/βαθμονόμησης εξοπλισμού που απαιτεί διακρίβωση.

5. Ανάληψη εκτέλεσης εργασιών επισκευής μηχανημάτων/εξοπλισμού από τους Υπηρετούντες τεχνικούς υπαλλήλους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

6. Ενημέρωση του Υπευθύνου Ποιότητας σε περίπτωση που τυχόν παρατηρούμενες Αποκλίσεις επηρεάζουν το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας.

7. Έκδοση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου

8. Τήρηση και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, σχετικών με τα ελεγχόμενα από το Τμήμα ΚΤΕΟ οχήματα

 

Γ.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Τήρηση αρχείου με τη νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Ελέγχους.

2. Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας στους τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας

3. Χρήση, φύλαξη και διατήρηση σχετικών προτύπων αναφοράς για τις μετρήσεις που γίνονται στους ειδικούς ελέγχους.

4. Διενέργεια ειδικών ελέγχων και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όπως:

α. Έλεγχος οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και έκδοση πιστοποιητικών ADR

β. Μέτρηση στάθμης θορύβου κινητήρων οχημάτων.

γ. Έλεγχος διασκευών σε κάθε είδους οχήματα.

δ. Μέτρηση των καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων με κινητή μονάδα ελέγχου-έλεγχος πεδίου κ.λ.π.

5. Τήρηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τα ελεγχόμενα από το ΚΤΕΟ οχήματα.

 

Γ.3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ–ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Εισήγηση για διενέργεια προμηθειών, επιλογή πιστοποιημένων για την καταλληλότητά τους προμηθευτών, αξιολόγηση των προμηθευτών, τήρηση σχετικού αρχείου προμηθευτών, έλεγχος εισερχομένων υλικών και επαλήθευση της ποιότητάς των και την τήρηση αντιγράφων των τιμολογίων αγορών.

2. Εξασφάλιση καταλλήλων συνθηκών αποθήκευσης και διατήρησης των προμηθευόμενων υλικών και εξοπλισμού και περιοδικός έλεγχος της κατάστασης αποθηκευμένων υλικών, προϊόντων και εξοπλισμών για ανίχνευση πιθανών αλλοιώσεων.

3. Τήρηση αρχείων συντήρησης και διακρίβωσης εξοπλισμού, καθώς και του προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

4. Συντήρηση του συνόλου των υποδομών που διαθέτει το ΚΤΕΟ, ήτοι κτιριακές εγκαταστάσεις, απαγωγείς καυσαερίων, εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

5. Έλεγχος της καταλληλότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού, χειρισμός και ταυτοποίηση του ελαττωματικού.

6. Ταυτοποίηση και δυνατότητα ιχνηλάτησης του εξοπλισμού ελέγχων – τήρηση του σχετικού αρχείου.

7. Χρήση, φύλαξη και διατήρηση σχετικών προτύπων αναφοράς για μετρήσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για βαθμονομήσεις και τήρηση σχετικών εγχειριδίων χρήσης, διακρίβωσης, και συντήρησης.

 

Γ.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. Χειρισμός των διοικητικών θεμάτων

2. Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου με τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του ΚΤΕΟ.

3. Διεκπεραίωση – διακίνηση αλληλογραφίας

4. Προγραμματισμός της προσέλευσης των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο και παροχή σχετικών πληροφοριών στους πολίτες.

5. Διαφύλαξη αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων και τήρηση σχετικού αρχείου.

6. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, του συστήματος μηχανογράφησης του ΚΤΕΟ, των Η/Υ κλπ., καθώς και αποστολή και λήψη στοιχείων του προγράμματος στο Υ.Υ.Μ.Δ.

7. Η παρακολούθηση της διακίνησης/απολογισμός των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των Ενδεικτικών Σημάτων καθώς και η μέριμνα για έγκαιρο εφοδιασμό της υπηρεσίας με τα παραπάνω

8. Χειρισμός παραπόνων και ενστάσεων πολιτών βάση καθορισμένης και τεκμηριωμένης διαδικασίας, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

 

Γ.5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τελική έγκριση όλων των διαδικασιών και λοιπής τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας και εφαρμογή αυτού από το προσωπικό του ΚΤΕΟ .

2. Συλλογή και διάχυση της πληροφορίας που σχετίζεται με νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις λειτουργίας στο ΚΤΕΟ με τρόπο τεκμηριωμένο και συστηματικό.

3. Τήρηση και ενημέρωση πρωτότυπου αρχείου νομοθετικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος.

4. Καθορισμός του ετήσιου προγράμματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας, προετοιμασία, καθορισμός των εσωτερικών επιθεωρητών ή της ομάδας αυτών, ενημέρωση των επιθεωρούμενων, αξιολόγηση των ευρημάτων, ανάλυση των αιτίων υφισταμένων ή πιθανών μη συμμορφώσεων, καθορισμός των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών, αξιολόγηση της αναγκαιότητας εφαρμογής προληπτικών ενεργειών, καθώς και τήρηση σχετικού αρχείου.

5. Προγραμματισμός και εξασφάλιση υλοποίησης ανασκοπήσεων του Συστήματος Ποιότητας κατά τρόπον συστηματικό, συμμετοχή στις περιοδικές συναντήσεις και συντονισμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία εφαρμογής αυτών.

6. Εντοπισμός αναγκών ή / και ευκαιριών βελτίωσης και σχετικού εισηγήσεις.

7. Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των εγκατεστημένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα βάσει των σχετικών αναφορών.

8. Κατάρτιση των περιγραφών θέσεων εργασίας για κάθε θέση εργασίας, στην οποία διεκπεραιώνονται εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα.

9. Εντοπισμός των αναγκών εκπαίδευσης και προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού και τήρηση σχετικού αρχείου.

10. Αξιολόγηση της ικανότητας και τεχνικής επάρκειας του τεχν. προσωπικού στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης του.

11. Αξιολόγηση των καταγεγραμμένων στο Έντυπο «Μηνιαία Έκθεση ΚΤΕΟ» (Ε/Δ-05/06) στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του ΚΤΕΟ.

12. Ανάληψη καταλλήλων διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εντοπισμού περιστατικών μη τήρησης των απαιτήσεων ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.

13. Αξιολόγηση παραπόνων που υποβάλλονται από κατόχους των προς έλεγχο οχημάτων και καταγραφή αυτών στο έντυπο «Αναφορά & Παρακολούθηση Προβλημάτων/Διορθωτικών Ενεργειών» ( Ε/Δ – 03/01 ).

14. Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων.

15. Ανασκόπηση και ενημέρωση της Διοίκησης.


Αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν κατά την λειτουργία της υπηρεσίας, ασκούνται και διεκπεραιώνονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.