Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Βεβαίωση καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 α) Αίτηση

β) Άδεια λειτουργίας καταστήματος (φωτοτυπία)

γ) Βεβαίωση από την Υπηρεσία Λαϊκών Αγορών, όταν πρόκειται για Λαϊκές αγορές

δ) Φωτοτυπία ατομικού βιβλιαρίου Υγείας

ε) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας ή από το βιβλίο μεταβολών του αυτοκινήτου την τελευταία μεταβολή

στ) Για νέο αυτοκίνητο, φωτοαντίγραφο της τελωνειακής διασάφησης.