Μεταφορά νεκρών

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ

α) Αίτηση

β) Πιστοποιητικό θανάτου

γ) Ιατροδικαστική έκθεση (σε αιφνίδιο θάνατο)

δ) Πιστοποιητικό ταρίχευσης