Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων

Εκτύπωση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

1. Διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος σε πρόσωπα ημεδαπής υπηκοότητας

α) Αίτηση

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

γ) Πιστοποιητικό γέννησης (απαιτείται ηλικία άνω των 18 ετών)

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

ε) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο ( σύφιλη, βλεννόρροια, τριχομονάδες, HIV, βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα, HSV2 έρπητα γεννητικών οργάνων, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, μαλακό έλκος, φυματίωση).

στ) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

ζ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Τύπου Β΄.

η) Βεβαίωση Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.), μαστροπεία (άρθρο 349 Π.Δ.), σωματεμπορία (άρθρο 350 Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

θ) Δελτίο δακτυλοσκοπικής σήμανσης.

ι) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

Υποχρεωτικά κατατίθενται και τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας.

 

2. Διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος σε πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας

α) Αίτηση

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής.

δ) Πιστοποιητικό περί μη απελάσεως.

ε) Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο (απαιτείται ηλικία άνω των 18 ετών)

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της χώρας προέλευσης από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

ζ) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο ( σύφιλη, βλεννόρροια, τριχομονάδες, HIV, βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα, HSV2 έρπητα γεννητικών οργάνων, αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, μαλακό έλκος, φυματίωση).

η) Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

θ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο.

ι) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδιδόμενο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση ( άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.), μαστροπεία (άρθρο 349 Π.Δ.), σωματεμπορία (άρθρο 350 Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

κ) Δελτίο δακτυλοσκοπικής σήμανσης.

λ) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.

Υποχρεωτικά κατατίθενται και τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας.

 

3. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας - Διενέργεια Ιατρικού Ελέγχου των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων.

α) Μία φορά τον χρόνο έλεγχος για φυματίωση με ακτινογραφία θώρακος.

β) Μία φορά τον χρόνο εξετάσεις για χλαμύδια και εξέταση κατά Παπανικολάου (Pap –test, για την προστασία των ιδίων.

γ) Ανά τρεις (3) μήνες εξέταση αίματος για προσδιορισμό αντισωμάτων HIV.

δ) Κάθε μήνα, έλεγχος για σύφιλη (RPR).

ε) Κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες έλεγχος ύπαρξης γονοκόκκου, τριχομονάδων, μυκήτων με κλινική εξέταση και λήψη κολπικού υγρού (ή ουρηθρικού για τους άνδρες).

στ) Κρίνεται σκόπιμο μετά από έλεγχο των ορολογικών δεικτών της Ηπατίτιδας Β να εμβολιάζονται κατά της Ηπατίτιδας Β όλα τα εκδιδόμενα άτομα.