Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Εκτύπωση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (Σχετ. Νομοθεσία. Π.Δ.23/1992 (ΦΕΚ 6,τ.Α΄) Άρθρο 1, Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄) άρθρο 54))

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

3. Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Σχολής Κοινωνικής Εργασίας ή βεβαίωσης της Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος.

4. 2 Φωτογραφίες

5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας τίτλου σπουδών για τους πτυχιούχους σχολών εξωτερικού.

6. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης ζητείται από την Υπηρεσία)

7. α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής και εργασίας. β) Για τους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής. γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.4310/92. δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τσολακίδου Γλυκερία

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,

Δήμητρας 19, Παλαιό Νοσοκομείο,

Αλεξ/πολη, τηλ.: 2551355339