Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Υιοθεσία

Εκτύπωση

Υιοθεσία

Δικαιολογητικά για Υιοθεσία

1. Αίτηση των υποψηφίων θετών γονέων (εφόσον η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τους αιτούντες, θα πρέπει η υπογραφή να θεωρείται από αστυνομική ή άλλη εξουσιοδοτημένη αρχή. Το ίδιο ισχύει και για τις παρακάτω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/ 86. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, στην οποία υποβάλλεται και η αίτηση διεξαγωγής Κοινωνικής Έρευνας).

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υιοθετούμενου.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υιοθετούμενου (εφόσον η ηλικία του δικαιολογεί την ύπαρξη τέτοιων εγγράφων).

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου στοιχείου αναγνώρισης των φυσικών γονέων. Εφόσον το παιδί είναι εκτός γάμου και δεν έχει γίνει αναγνώριση της πατρότητας (αυτό προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης) αρκεί η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αναγνώρισης μόνο της μητέρας.

5. Δήλωση των φυσικών γονέων (ή μόνο της μητέρας για την περίπτωση εκτός γάμου) με την οποία δηλώνουν ότι συναινούν στην υιοθεσία του παιδιού από τους συγκεκριμένους (αιτούντες) θετούς γονείς. Η δήλωση γίνεται οποτεδήποτε με συμβολαιογραφική πράξη ή και ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά μόνο μετά τη συμπλήρωση τριών μηνών από τη γέννηση του υιοθετούμενου (στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο του πρακτικού που συντάχθηκε από το γραμματέα του δικαστηρίου).

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των αιτούντων.

7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των αιτούντων (εφόσον πρόκειται για ζεύγος που υιοθετεί).

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αιτούντων, από το οποίο να προκύπτει το έτος και ο τόπος γέννησης, καθώς και τα μέλη της οικογένειας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία (αυτό συμβαίνει όταν ένας από τους αιτούντες συζύγους αναγράφεται ενδεικτικά, διότι είναι δημότης άλλου δήμου) θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικού του Δήμου που είναι γραμμένος ο αιτών σύζυγος. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει η χρονολογία και ο βαθμός γάμου των αιτούντων, δεν χρειάζεται να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γάμου.

9. Υπεύθυνη δήλωση καθενός αιτούντος χωριστά σε έντυπο του Ν. 1599/ 86 περί της οικογενειακής του κατάστασης, στην οποία αναγράφονται τα πρόσωπα που συνοικούν μόνιμα με τους αιτούντες.

10. Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας (με φωτογραφία επικολλημένη και σφραγισμένη) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από λοιμώδες νόσημα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από ιατρό παθολόγο κρατικού νοσοκομείου ή άλλου αναγνωρισμένου νοσηλευτικού ιδρύματος (Ι.Κ.Α., Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. κτλ) ή πολυιατρείου ασφαλιστικού φορέα δημοσίου δικαίου (Τ.Π.Δ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κτλ) αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις αίματος (VDRL, HIV- I-II, ηπατίτιδα B και C) καθώς και ακτινογραφία θώρακος στην οποία επικολλάται φωτογραφία σφραγισμένη από το νοσοκομείο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται ότι εκδίδεται για υιοθεσία.

11. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου από κρατικό φορέα (με επικολλημένη και σφραγισμένη, από το Νοσοκομείο, φωτογραφία) που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα και ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται για υιοθεσία.

12. Αντίγραφο ποινικού μητρώου- ζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία.

13. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δε διώκεται ως φυγόποινος.

14. Εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους. Αν ο αιτών δεν έχει παραλάβει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους, μπορεί να προσκομίσει αυτό του προηγούμενου έτους.

15. Βεβαίωση αποδοχών, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους.

16. Το έντυπο Ε9 που υποβλήθηκε για τελευταία φορά με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.

17. Συμβόλαια ή άλλοι τίτλοι απόκτησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

18. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτουν περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν προσκομίζονται τίτλοι.

19. Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 όπου περιγράφονται συνοπτικά τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία καθώς τα στοιχεία για τα οποία δεν προσκομίζονται τίτλοι και τα τυχόν υφιστάμενα βάρη.

20. Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 των υποψηφίων θετών γονέων ότι:

• Θα προσκομίσουν στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την υιοθεσία,

• Αποδέχονται τη συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία,

• Θα δηλώσουν την τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ανήλικου υιοθετούμενου.

Σημείωση:

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,

Δήμητρας 19, Παλαιό Νοσοκομείο,

Αλεξ/πολη, τηλ.: 2551355335